Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και έχει τη δυνατότητα να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας. Τα μέλη του Ε. Π. και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός Τ.Ε.Ι. όπως: σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π. με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή Πτυχιακών εργασιών στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

Η πτυχιακή εργασία διέπεται από κανονισμό:
Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Περισσότερα για την Πτυχιακή Εργασία στο μάθημα Πτυχιακή Εργασία (MST-DEMES106) που έχει δημιουργηθεί στο eClass. 

(Απαιτείται εγγραφή στο μάθημα. Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία Upnet ID Πανεπιστημίου)

Ανακοινώσεις για Πτυχιακή Εργασία