Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Η δομή διαχείρισης και παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης διέπεται από κανονισμό ο οποίος προβλέπει:

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και: (1) εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και (2) εφόσον οφείλουν έως το 1/3 των μαθημάτων ειδικότητας (αριθμ. 5/24-02-2017 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους σε ειδικό έντυπο εφ’ όσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κυρίως σε Ιδιωτικούς αλλά και Δημόσιους οργανισμούς, σε Τράπεζες όπως επίσης και σε Συνεταιρισμούς ή Κοινωνικές Οργανώσεις.

Περίοδοι υλοποίησης: Για λόγους διαχείρισης των θέσεων Πρακτικής Άσκησης έχουν καθιερωθεί δύο συγκεκριμένες περίοδοι διεξαγωγής της ΠΑ: Για το χειμερινό εξάμηνο η ΠΑ αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Μαρτίου. Για το εαρινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Απριλίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, όταν η θέση εξασφαλίζεται σε συνεννόηση του φοιτητή με την επιχείρηση, δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλ η ΠΑ μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών και εφ’ όσον ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.

Διαδικασία συμμετοχής: Ο φοιτητής υποβάλλει στη γραμματεία: – Αίτηση έγκρισης ΠΑ – δήλωση προτίμησης – Υπεύθυνη δήλωση για τα οφειλόμενα μαθήματα Μετά την απόφαση τοποθέτησης από την Επιτροπή ΠΑ, ο φοιτητής σε συνεργασία με την ιδιωτική επιχείρηση υπογράφει μία «συμφωνία απασχόλησης» σε τέσσερα αντίτυπα, με την οποία πιστοποιείται η πρόθεση της επιχείρησης να τον απασχολήσει στο πλαίσιο της ΠΑ, ορίζοντας επίσης εργασιακό επιβλέποντα (στέλεχος της επιχείρησης). Ένα αντίτυπο της «συμφωνίας» ανήκει στον φοιτητή, δύο στην Επιχείρηση (το ένα για τον ΟΑΕΔ) και ένα στο Τμήμα. Η ΠΑ στον Ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Επίσης είναι δυνατή και η πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ.

Εποπτεία – Επιλογή: Η Πρακτική άσκηση ελέγχεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Τμήμα και μεριμνά για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για τις θέσεις πρακτικής σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες και την καταλληλότητα των χώρων ΠΑ. Επίσης μεριμνά ώστε όλοι οι φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις να απορροφηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους ως προς το αντικείμενο και τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν, με σειρά προτεραιότητας, οι ίδιοι τις πιθανές θέσεις που επιθυμούν να απασχοληθούν. Με βάση τις προτιμήσεις τους καταρτίζονται κατάλογοι όπου προτάσσονται εκείνοι οι οποίοι έχουν εντοπιότητα και υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας. Η επιτροπή χρησιμοποιεί τους καταλόγους για να διενεργήσει τις τελικές τοποθετήσεις σε θέσεις ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ ο ασκούμενος επιβλέπεται από επόπτη εκπαιδευτικό και από υπεύθυνο του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο πρακτικής όποτε είναι εφικτό ή σε επικοινωνία με τους φοιτητές ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθεί την επίδοσή τους και συνεργάζεται με τους ασκούμενους και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του φορέα ή της επιχείρησης για τη διευθέτηση προβλημάτων.

Αξιολόγηση. Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο ΠΑ το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο αναγράφονται, ανά εβδομάδα, οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την επίβλεψη των ασκουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο φοιτητής υποβάλλει το παραπάνω βιβλίο στη γραμματεία. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή της ΠΑ του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση αποδοχής υπογράφει επάνω στο βιβλίο ΠΑ και η ΓΣ του Τμήματος επικυρώνει την απόφαση. Σε περίπτωση απόρριψης το θέμα τίθεται προς κρίση στη ΓΣ του Τμήματος. Η ΓΣ δικαιούται να αποφασίσει επανάληψη της ΠΑ αν διαπιστώσει απάτη (π.χ. ψευδής συμπλήρωση του βιβλίου ΠΑ, εκτενής απουσία κατά την ΠΑ, ψευδείς βεβαιώσεις κ.λπ.) κατά τη διεξαγωγή της ΠΑ. Η ΠΑ του φοιτητή μπορεί να παρουσιαστεί και δημόσια ως συνέχεια της παρουσίασης της Πτυχιακής Εργασίας, επί 10 λεπτά, και να γίνονται ερωτήσεις/συζήτηση που θα αφορούν τις επαγγελματικές εμπειρίες που απεκόμισε από αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής – Βεβαίωση φορέα Απασχόλησης (νέα έντυπα)

Ανακοινώσεις για Πρακτική Άσκηση