Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να προσληφθούν και να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Οργανισμό του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, στην οποία λαμβάνει χώρα η εισαγωγή, συντήρηση ή επέκταση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Ακόμη οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σε ατομική βάση, είτε σαν μέλη ομάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία. Επίσης, ή να απασχοληθούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ, (έκτακτο και μόνιμο), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως, μπορούν να εργασθούν ως Ε.Τ.Π. ειδικότητας Η/Υ στα ΤΕΙ.

Τέλος μπορούν να εργασθούν και να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και στη Σχεδίαση Στρατηγικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

ΦΕΚ και αποφάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα