Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται τρεις (3) κατηγορίες μαθημάτων:

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ). Περιλαμβάνονται δεκατρία (13) μαθήματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α.
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Περιλαμβάνονται δεκαεπτά (17) μαθήματα.
  • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ). Περιλαμβάνονται δεκατέσσερα (14) μαθήματα.

Τα μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Y) και Επιλογής Υποχρεωτικά(EY). ΕΥ μαθήματα σημαίνει ότι ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα από ένα σύνολο μαθημάτων να επιλέξει ένα ορισμένο αριθμό. Ο αριθμός των μαθημάτων (Υ+ΕΥ) ανά εξάμηνο κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8.
Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ+ΕΥ), που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στα πρώτα επτά εξάμηνα, είναι 40. Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική άσκηση και η Πτυχιακή Εργασία.

Πέρα από τα 40 μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, υπάρχουν και τα Προαιρετικά μαθήματα(ΠΜ). Τα προαιρετικά μαθήματα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου αναγράφονται όμως στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή.

Μορφές διδασκαλίας

Προβλέπονται τρεις μορφές διδασκαλίας

  • Θεωρητική διδασκαλία (Θ)
  • Ασκήσεις Πράξεις (ΑΠ)
  • Εργαστήρια (Ε)

Οι Ασκήσεις Πράξης περιλαμβάνουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις και άλλες περιπτώσεις εφαρμογών του θεωρητικού μέρους ενός μαθήματος. Έχουν σαν στόχο την εμπέδωση των θεωρητικών αρχών και την εφαρμογή τους σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις. Συγχρόνως, μπορεί να αποσκοπούν, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων κατά τρόπο που να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη του φοιτητή, η δυνατότητα επιλογών, η υπευθυνότητα, η ομαδική εργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών κ.τ.λ.

Διδακτικές Μονάδες – Φόρτος Εργασίας

Οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) ενός μαθήματος είναι ένας συντελεστής που εκφράζει τη σχετική βαρύτητα του μαθήματος και ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου. Διευκολύνουν, καθώς και για τις μετακινήσεις φοιτητών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων-European Credit Transfer System ή ECTS).

Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) ενός μαθήματος είναι ο χρόνος εργασίας που, κατά τεκμήριο, απαιτείται από ένα φοιτητή, σε εβδομαδιαία βάση, για τη μελέτη του μαθήματος. Οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα είναι 26 για κάθε εξάμηνο σπουδών. Ο ΦΕ του φοιτητή ανά εβδομάδα και στα επτά εξάμηνα σπουδών είναι 50 ώρες ανά εβδομάδα. Ενώ, σε σχέση με τις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), τηρείται η αναλογία των 30 ΔΜ ανά εξάμηνο.