Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

Νέα θέματα πτυχιακών εργασιών αναρτώνται σταδιακά στον ιστότοπο της Πτυχιακής εργασίας:
https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES106/