Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚYA (Β 4899) αποφασίστηκε η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανόμενης και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία.

Οι φοιτητές που συνεχίζουν πρακτική με τηλεργασία θα πρέπει να στείλουν τις βεβαιώσεις από τον φορέα απασχόλησης στην γραμματεία μέχρι ΤΡΙΤΗ 17/11/2020 προκειμένου να εγκριθούν από την συνέλευση του Τμήματος.