Επισυνάπτεται πρόσκληση επανασύγκλησης εκλεκτορικού σώματος (1η συνεδρίαση) για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστικές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες”.