Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ενέταξε στους κόλπους του, το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Οι διαθέσιμες θέσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι  είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (5 θέσεις) , υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

  • Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:                     01/12/2020 και μετά
  • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:                           το αργότερο 31/10/2021

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Αίτηση α) Έναρξης και β) Χρηματοδότησης Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτονται)
  3. Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)

στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (στο Μεσολόγγι)  καθημερινά από 12/10/2020 έως και τις 27/10/2020.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας.