Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/06/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε αίτηση κανένας φοιτητής.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αριστογιάννης Γαρμπής
Καθηγητής