ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης
φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις
Σχολές και τις υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου, θα γίνεται μόνο μέσω του
λογαριασμού e-mail που τους έχει
χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Έρευνας

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ