Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ενέταξε στους κόλπους του, το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος έτσι ώστε να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε φορείς απασχόλησης σε θέσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του τμήματος.

Οι διαθέσιμες θέσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι δεκαπέντε (15) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, σε ιδιωτικούς φορείς υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

  • Ημερομηνία πιθανής Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/05/2021 (οι χρηματοδοτούμενες πρακτικές ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ ξεκινούν πάντα 1η μήνα)
  • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: έξι μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Αίτηση α) Έναρξης και β) Χρηματοδότησης Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτονται)
  3. Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)

στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (στο Μεσολόγγι) καθημερινά από 22/03/2021 έως και τις 05/04/2021.