Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Σύμφωνα με την αριθμ. απόφαση 9/10-03-2021 Συνέλευσης του Τμήματος οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν από 16/03/2021 έως και 25/03/2021.